learncymraeg.org

Digwyddiadau mis Mehefin i ddysgwyr Cymraeg

Cliciwch yma i weld ein Newyddlen diweddaraf i ddysgwyr.

Neu cliciwch yma i chwilio am weithgareddau yn eich ardal

Am fwy o wybodaeth, cofiwch gysylltu â ni yma yn y Ganolfan trwy glicio yma

 

Digwyddiadau mis Ebrill i ddysgwyr Cymraeg

Cliciwch yma i weld ein Newyddlen diweddaraf i ddysgwyr.

Neu cliciwch yma i chwilio am weithgareddau yn eich ardal

 

Newyddlen Chwefror

Cliciwch yma i weld ein Newyddlen diweddaraf i ddysgwyr.

Neu cliciwch yma i chwilio am weithgareddau yn eich ardal

 

Dwy Eisteddfod i Ddysgwyr y Gogledd

Mae Eisteddfod Dysgwyr y gogledd orllewin yn cael ei gynnal ym mwyty Tŷ Golchi, Bangor ar nos Wener, Mawrth 22ain.

Cliciwch yma i weld y rhaglen!

Cofiwch fod rhaid i chi anfon ffurflen i fewn os dach chi am gystadlu ar y noson.

Mae Eisteddfod Dysgwyr y gogledd ddwyrain yn dod i Wrecsam ar nos Wener, Mawrth 8fed.

Cliciwch yma i weld y rhaglen!

Cofiwch fod rhaid i chi anfon ffurflen i fewn os dach chi am gystadlu ar y noson.

Rhannwch eich Cymraeg

Ydy rhai o’ch ffrindiau neu eich teulu chi yn ddysgwyr ond dydych chi ddim yn siarad Cymraeg â nhw? Oes dysgwyr yn rhan o’ch cymdeithas chi ond mae diffyg amser, hyder neu amynedd yn golygu nad ydych chi’n siarad Cymraeg â
nhw? Os felly, beth am newid y drefn gan ddarllen y llyfryn hwn a Rhannu eich Cymraeg er mwyn sicrhau bod ein hiaith ni’n aros yn fyw!
Pwrpas y llyfryn hwn ydy rhoi gwybodaeth sylfaenol ar sut mae dysgwyr yn dysgu’r iaith a pha batrymau iaith i’w defnyddio wrth geisio ymarfer Cymraeg gyda siaradwyr mwy rhugl.
Dydy’r llyfryn ddim yn gallu cynnwys pob dim, ond yn hytrach, llyfryn byr a chryno ydyw, sy’n rhoi hwb i ddysgwyr a siaradwyr i ddechrau siarad Cymraeg â’i gilydd.

Cliciwch yma i ddarllen y llyfryn neu cysylltwch â Siwan Hywel yma i gael copi yn y post.

 

Newyddlen mis Rhagfyr- gweithgareddau a digwyddiadau i ddysgwyr

Cliciwch yma i weld ein Newyddlen diweddaraf i ddysgwyr.

Neu cliciwch yma i chwilio am weithgareddau yn eich ardal

 

 

Newyddlen mis Tachwedd- gweithgareddau a digwyddiadau i ddysgwyr

 

Cliciwch yma i weld ein Newyddlen diweddaraf i ddysgwyr.

Cliciwch yma i weld ein Newyddlen diweddaraf i ddysgwyr.

Seminar Arfer Orau Canolfan Cymraeg i Oedolion y Gogledd

Yn dilyn arolwg Estyn ar Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru ym mis Mawrth 2012, cynhelir Seminar Arfer Orau yng Ngwesty Kinmel Manor, Abergele ar dydd Gwener 16 Tachwedd.

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb ac amserlen y Seminar.

Cliciwch yma i gofrestru i fynychu'r Seminar.

Cliciwch yma i ddarllen arolwg Estyn Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru

 

Newyddlen mis Hydref- gweithgareddau i ddysgwyr

Cliciwch yma i weld ein Newyddlen diweddaraf i ddysgwyr.

 

Cyrsiau haf a phreswyl
Cymraeg i Oedolion 2012

Cliciwch yma

Mae’r daflen hon yn cynnwys gwybodaeth am yr holl gyrsiau haf a phreswyl sydd yn cael eu cynnal yn 2012 ar gyfer dysgwyr Cymraeg ledled Cymru. Er mwyn dod o hyd i’r cwrs gorau i chi, dilynwch y tri cham syml isod:


Cam 1
Dewiswch ddyddiad addas ar gyfer y cwrs


Cam 2
Dewiswch gwrs sydd ar y lefel fwyaf addas i chi


Cam 3
Cysylltwch â’r trefnydd perthnasol i gadarnhau eich lle.

Pob hwyl!

Ysgol Haf- Coleg Menai

Intensive Course for Beginners


Cwrs Dwys i Ddechreuwyr


Practice your Welsh!


Gain confidence & have fun!


Various activities!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Eisteddfod Yr Urdd- be sydd 'mlaen i ddysgwyr?

Dach chi'n mynd i Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, ger Caernarfon, wythnos nesaf (Mehefin 4-9fed)?

Da ni wedi paratoi llyfryn bach i chi fynd efo chi efo gwybodaeth am ddigwyddiadau ar y maes, ac yn yr ardal i ddysgwyr.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r llyfryn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Eisteddfod yr Urdd, a lleoliad 2012.

Ebrill/ Mai 2012

Ysgol Haf Coleg Llysfasi Rhuthun

3-5 Gorffennaf 2012, 9.30 yb - 3.30 yp

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Isio Ymarfer eich Cymraeg?

Digwyddiadau i Ddysgwyr-Newyddlen Rhifyn 10 i weld yma

 

Chwefror 2012

Isio Ymarfer eich Cymraeg?

Digwyddiadau i Ddysgwyr-Newyddlen Rhifyn 8 i weld yma

 

Eisteddfod y Dysgwyr- Mawrth 23, 2012

Mae Eisteddfod y Dysgwyr wedi bod yn cael ei chynnal yn y Gogledd Ddwyrain, a'r Gogledd Orllewin ar wahan ers rhai blynyddoedd bellach. Ond eleni am tro cyntaf erioed, bydd yr Eisteddfod yn cynnwys y ddwy ranbarth, ac yn cynnal Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Cymru.

Mae'n ddigwyddiad anffurfiol iawn gyda phawb yn eistedd rownd y bwrddau a bydd y bar yn agored ar gyfer diod alcoholic neu di-alcohol.

 

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yng Ngwesty Ty Oriel, Llanelwy ar nos Wener, Mawrth 23ain am 7 o'r gloch. Gallwch lawrwytho copi o'r rhestr testunau isod, a cofiwch bod rhaid i chi gyflwyno'r cystadlaethau gwaith cartref i'ch Tiwtor erbyn 1/3/2012.

Rhestr Testunau Eisteddfod y Dysgwyr 23/3/2012

 

Ionawr 2012

Isio Ymarfer eich Cymraeg?

Digwyddiadau i Ddysgwyr-Newyddlen Rhifyn 7 i weld yma

Tachwedd 2011

Isio Ymarfer eich Cymraeg?

Digwyddiadau i Ddysgwyr-Newyddlen Rhifyn 6 i weld yma

Hydref 2011

Dach chi'n ddysgwr? Dyma ein newyddlen diweddar i chi. Mae'n cynnwys holl wybodaeth am weithgareddau i ddysgwyr yn eich ardal chi.

Ymarfer eich Cymraeg!

Cynhadledd Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru

   

Cynhaliwyd ein cynhadledd dros benwythnos Hydref 22-23. Cafwyd sesiynau difyr gan Nia Parry, Siân Esmor, Swyn Spencer, Ioan Talfryn, Elwyn Hughes, Ifor ap Glyn, Cyril Jones a staff y Ganolfan. Daeth dros 90 o diwtoriaid draw i'r Ramada yn Wrecsam i ddysgu, i gysmygu ac i fwynhau.

I lawrlwytho cyflwyniadau'r gynhadledd, cliciwch yma.

 

Medi 2011

Dach chi'n ddysgwr? Dyma ein newyddlen diweddar i chi. Mae'n cynnwys holl wybodaeth am weithgareddau i ddysgwyr yn eich ardal chi.

Ymarfer eich Cymraeg!

Awst 2011

Kay Holder yw Dysgwr y Flwyddyn

Cyhoeddwyd mai Kay Holder yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro. Cyhoeddwyd hyn mewn seremoni arbennig yn Neuadd Goffa Wrecsam.

I ddarllen mwy ar y stori yma, cliciwch yma

Gorffennaf 2011

Bathodyn newydd i ddysgwyr Cymraeg

 

Mae Canolfan Cymraeg i oedolion y Gogledd, mewn parteriaeth efo Heddlu Gogledd cymru wedi cyhoeddi bathodyn newydd i ddysgwyr Cymraeg.

I weld yr erthygl yn y Daily Post, cliciwch yma

Mehefin 2011

Mai 2011

Ebrill 2011

Mawrth 2011

Chwefror 2011

Ionawr 2011

Rhagyfyr 2010

Tachwedd 2010

Hydref 2010

 

Medi 2010

 

Awst 2010

Hysbyseb Swydd

Mae Popeth Cymraeg yn awyddus i benodi Swyddog Ansawdd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

   Tamaid i aros pryd

Mai 2010

   Dwy Eisteddfod llwyddiannus yn y Gogledd

Ebrill 2010

   Clecs

Mawrth 2010

   Cymraeg o'r Crud

Chwefror 2010

   Penwythnos yn Glan Llyn i ddysgwyr Cymraeg

Ionawr 2010

   Blog Brenhinol

   Cyfle i Diwtoriaid y gogledd rwydweithio

Awst 2009

   Meggan Lloyd Prys yn Ennill Dysgwyr y Flwyddyn


Your one-stop-shop for learning Welsh in North Wales
For an informal chat please contact us on...
01248 383928 or learncymraeg@bangor.ac.uk
Welsh Assembly GovernmentUniversity of Wales BangorWelsh for Adults